Eureka

JAK UCZYMY W KLASACH IV-VIII

 Edukacja wczesnoszkolna kończy się w III klasie. Klasa IV to dla dzieci przejście na poważniejszy etap nauki.  W naszej szkole to czas, który pozwala uczniom oswoić się z nową sytuacją: jest więcej ciekawych przedmiotów, więcej zadań i projektów. Ale jest także większa samodzielność i odpowiedzialność.

Program rozszerzony:

- matematyka 6 godzin tygodniowo oraz dodatkowe zajęcia fakultatywne dla zainteersowanych

- angielski 5 godzin tygodniowo

- Język niemiecki od I klasy

- Język hiszpański od klasy IV

- Rozszerzony program przedmiotów przyrodniczych do 6 godzin tygodniowo, w tym laboratorium przyrodnicze od klasy V

- Zajęcia prowadzone metodą naukową: umiejętność stawiania hipotez, argumentowania, poszukiwania i weryfikacji informacji, prezentacji, samodzielnego rozwiązywania problemów.

- Dbałość o rozwój humanistyczny i artystyczny: większa liczba godzin plastyki, niestandardowe zajęcia muzyczne (wokalne, wyjazdowe), edukacja filmowa oraz zajęcia z historii sztuki wspierające naukę historii.

- Zajęcia uczące, jak się uczyć: metody efektywnego notowania, mapy myśli, myślenie wizualne, mnemotechniki, radzenie sobie ze stresem.

- Warsztaty z psychologiem i pedagogiem.

- Kółka zainteresowań: informatyczne, przyrodnicze, czytelnicze, dziennikarskie, SKS.  

- Zajęcia uczące kreatywnego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej w ramach konkursu Odyseja Umysłu. 

- Zajęcia doradztwa zawodowego i tutoringu od klasy VI.

- Zajęcia  z filozofii i logiki oraz program wielokulturowości.

- Podstawy ekonomii oraz zasad funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym od klasy VII. 

 

KLASA IV

projekt3

 Wszyscy uczniowie mają własne konta w dzienniku elektronicznym. Teraz naprawdę zaczynają z tego korzystać, wraz z nauczycielami planując swój proces uczenia się. Tutaj znajdą się prace domowe i projekty, w terminarzu sprawdzają, na kiedy powinni przeczytać lekturę, czy oddać pracę.

 W klasie IV zmienia się zakres nauczanych przedmiotów. Dochodzi trzeci język do wyboru. Pojawiają się zajęcia w ramach laboratorium edukacyjnego: uczące jak się samodzielnie uczyć, mi.in. metody efektywnego notowania, mapy myśli, myślenie wizualne, mnemotechniki, radzenie sobie ze stresem.

Pojawiają się także fakultety: humanistyczny, matematyczny i przyrodniczy. Można wybrać jeden z nich, raz w roku można swój wybór zmienić. Fakultety uczą samodzielnego myślenia i pracy - ale uczniowie robią to w przestrzeni tematycznej, którą lubią i która ich interesuje.

Fakultet humanistyczny: wprowadza w tajniki języka, wprowadza dodatkowe lektury, uczy analizy tekstu i krytycznego podejścia do filmu i reklamy. Poznajemy tu także nowe media: prowadzimy blog, uczymy się przeprowadzać wywiady, robić zdjęcia, montować filmy.

 Fakultet przyrodniczy: to otwarte podejście do nauki przyrody - hodowla wybranych zwierząt, zbieranie informacji, obserwacje, eksperymenty, rajdy leśne.projekt10

 Fakultet matematyczny: - uczy praktycznego zastosowania matematyki, wprowadza tematy pokazujące, jak posługiwać się matematyką, rozwiązując problemy logiczne. Poszerza zainteresowania.

 W klasie IV w naszej szkole pojawia się ocenianie, którego celem jest nauka systematyczności, planowania procesu uczenia się, rozwój samoświadomości dotyczącej mocnych i słabszych stron ucznia: stosujemy system punktowy, w którym nacisk kładziemy na umiejętności (to 40 proc. puli punktów do zdobycia), oceniamy też wiedzę (30 proc.) i postawę (30 proc.). Bardzo istotną składową oceny jest informacja zwrotna udzielana uczniowi.

 projekt8Na koniec semestru punkty przeliczane są na stopień wyrażony liczbą.

Edukacja językowa pozwala dzieciom na podejście do egzaminów z języka angielskiego prowadzonych przez British Council - przygotowujemy do nich zainteresowane dzieci w szkole. 

 KLASY V-VIII

 Naszym celem jest wykształcenie dojrzałych osób, które rozumieją otaczający je świat, umieją wyszukiwać informacje, oceniać je, są krytyczne i posługują się wiedzą opartą na dowodach.

 Dlatego w klasie V zmienia się proporcja nauczanych przedmiotów.  Pojawia się za to blok zajęć o nazwie „laboratorium przyrodnicze”, program przedmiotów przyrodniczych jest rozszrzony do 6 godzin  tygodniowo, rozszerzamy też liczbę godzin matematyki. 

projekt12

 Prowadzimy tu projekty, które przekazują wiedzę przyrodniczą, ucząc przy tym metody naukowej: stawiania hipotezy, przeprowadzania eksperymentu, wyciągania wniosków, dowodzenia, prezentacji swojej pracy.

projekt7

 To zajęcia interdyscyplinarne, które łączą umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki, informatyki, plastyki, języka angielskiego. Prowadzone są przez kilku nauczycieli. Duży nacisk kładziemy na planowanie swojej pracy, pracę w parach i w zespole.

 Uczymy także umiejętności dyskutowania, prowadzenia debat i prezentacji.

 W klasie V zmienia się także nieco charakter innych zajęć - na historii, języku polskim, przyrodzie pojawia się wiele projektów, które skłaniają uczniów do samodzielnego poszukiwania wiedzy pod kierunkiem nauczyciela. To także czas, kiedy - zamiast niemieckiego - można wybrać język hiszpański.

projekt2

 W wyższych klasach nauka przedmiotów przyrodniczych wspomagana jest przez naukę filozofii i logiki oraz program wielokulturowości.

 Uczymy też dzieci podstaw ekonomii oraz zasad funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym.

Od VI klasy prowadzimy zajęcia doradztwa zawodowego i tutoringu, podczas których dyskutujemy o dalszym wyborze szkoły i przygotowujemy się do wielkiej zmiany w życiu, jaką jest wybór szkoły średniej.

 

Copyrights by www.szkola-eureka.pl All rights reserved.
Coded by GRAFEK